سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان دهداری ویس – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران
حسین هلی – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران

چکیده:

در این تحقیق ابتدا نانوصفحات گرافن اکسید GO ساخته شد. سپس با یک روش ساده ترسیب، نانوکامپوزیتی متشکل ازاین نانوصفحات و مس هگزاسیانوفرات تشکیل گردید. فرایندهای ردوکس نانوکامپوزیت با استفاده از روش ولتامتری چرخه ای انجام گردید. بدین منظور، نانوکامپوزیت به عنوان اصلاح کننده خمیر کربن بکار گرفته شد. در ولتاموگرام های کامپوزیت پیک آندی در پتانسیل ۶۹۰mV پیک کاتدی در پتانسیل ۴۶۷ mV ظاهر گردید که متناظر با واکنش(ها)ی زیر است: (CuFeII (CN)6- GO)film – → (CuFeIII (CN)6- GO)film + e- (Cu FeIII (CN)6- GO)film + e – → (CuFeII (CN)6- GO)film نانوکامپوزیت به عنوان یک الکتروکاتالیست، می تواند تیوسولفات را بخوبی اکسید کند. فرآیند اکسیداسیون الکتروکاتالیتیکی تیوسولفات با نانوکامپوزیت در محلولبافر فسفات با ۷٫۴pH:مطالعه شد. به منظور ارزیابی این فرآیند از ولتامتری چرخه ای و کرونوآمپرومتری استفاده شد. مطالعات ولتامتری چرخه ای نشان داد که نانوکامپوزیت، اضافه ولتاژ مربوط به اکسایش الکتروشیمیایی تیوسولفات را کاهش داده و منجر به افزایش شدت جریان آندی و نهایتا بهبود سرعت انتقال الکترون می گردد. پارامترهای سنتیکی حاکم بر فرایند اکسایش مانند ضریب انتشار، ضریب انتقال الکترون و ثابت سرعت کاتالیتیکی گزارش شد.