سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کبری شجاعی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

اقلیم مهمترین عامل در توسعه صنعت گردشگری است. هدف از انجام این تحقیق بررسی شرایط اقلیم گردشگری شهرآباده برای مشخص شدن بهترین زمان بازدید و گردشگری از این شهر می باشد. در این تحقیق از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک آباده در یک دوره آماری ۱۶ ساله ( ۲۰۰۵-۱۹۹۰ استفاده شده است. روش مورد استفاده برای ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری، شاخص دمای معادل فیزیولوژی pet) ومتوسط نظرسنجی پیش بینی شدهpmv) می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد دوره آسایش اقلیمی در این شهر محدود به ماه های ژوئن و سپتامبر می باشد.تنش سرمایی با درجات متفاوت از اواسط پاییز تا اواخر زمستان عاملی برای محدودیت گردشگری می باشد. تنش های سرمایی و گرمایی اندک در سایر ماه ها شرایط نسبتا مناسب اقلیمی را در منطقه برقرار کرده است.