سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرساسان زروانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز
بهمن سلیمانی – دکتری زمین شناسی نفت ، هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن امیری بختیار – دکتری چینه و فسیل

چکیده:

پوش سنگ میدان نفتی پازنان واقع در ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرق اهواز مورد ارزیابی لیتولوژیکی با استفاده از روش های متعدد نمودارهای چاه پیمایی پرتوگاما، صوتی Sonic) نوترونNeutron) نیز مدل محاسباتیM-N قرار گرف ت. همچن ین اطلاعات پتروگرافی از ۶۰۰ مقطع نازک و بررسی های SEM نمونه های بررسی شده از ۲۹ حلقه چاه مورد بررسی قرار گرف ت. نتایج حاصل از این روش ها تطابق خوبی را با یکدیگر نشان می دهد. پوش سنگ به ۶ لایه کلیدی تقسیم می شو د. پوش سنگ از سه لیتولوژی مارن، انیدریت و آهک تشکیل یافته و بیشترین تجمع مربوط به مارن است که به سمت پایین و از شمال غرب به جنوب شرق رو به افزایش اس ت. C ز طبقه راهنمای بطور کلی می توان پوش سنگ را در زمره پوش سنگهای مادستونی تقسیم بندی کر د. آنالیز شیمیایی نمونه های مورد مطالعه حکایت از تغییر ترکیب انیدریت بواسطه فرایندهای دیاژنزی جانشینی و کلسیتی زاسیون دار د. تغییرات لیتولوژی و نیز الگوی نمودارهای پتروفیزیکی نشان دهنده یک مدل حوضه رسوبی مردابی برای رسوبگذاری پوش سنگ مخزن آسماری میدان پازنان می باش د. سکانس رسوبی بیانگر شرایط آب و هوایی گرم- خشک تا گرم- مرطوب می باشد.