مقاله مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E بر بافت کلیه رت پس از تیمار با پارا نونایل فنل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه استریولوژیکی اثر ویتامین E بر بافت کلیه رت پس از تیمار با پارا نونایل فنل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیه
مقاله پارا نونایل فنل
مقاله ویتامین E
مقاله استریولوژی
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی مهرنجانی ملک
جناب آقای / سرکار خانم: توکلیان زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پار انونایل فنل یک آلاینده زیست محیطی است که با توان تولید رادیکال آزاد می تواند موجب تخریب بافت شود. هدف این مطالعه بررسی اثر ویتامین E به عنوان یک آنتی آکسیدانت قوی بر بافت کلیه در رت های تیمار شده با پارا نونایل فنل با استفاده از تکنیک استریولوژی بود.
مواد و روش ها: برای انجام این آزمایش تعداد ۲۴ سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی ۲۰±۱۹۸ گرم به طور تصادفی به ۴ گروه (n=6) کنترل، ویتامین(۱۰۰ mg/kg/day) E ، پارا نونایل فنل (۲۵۰ mg/kg/day) و پارا نونایل فنل+ویتامینE  تقسیم شد. پس از ۵۶ روز تیمار دهانی با گاواژ وزن رت ها تعیین، کلیه راست خارج و فیکس شد. پس از انجام برش گیری، پاساژ بافتی و رنگ آمیزی هایدن هاین آزان، مقاطع بافت کلیه مورد ارزیابی استریولوژیک قرار گرفت. داده ها با روش آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل و تفاوت میانگین ها در سطح P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: در این پژوهش میانگین وزن کلیه، حجم کل کلیه، حجم کورتکس و مدولا، حجم لومن لوله های دور و نزدیک، حجم بافت بینابینی، حجم گلومرولوس و تافت در گروه پارانونایل فنل نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد. کاهش معنی داری در حجم اپی تلیوم لوله های دور و نزدیک و همچنین فضای بومن در گروه پارا نونایل فنل نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید.
نتیجه گیری: ویتامین E توانست بسیاری از اثرات نامطلوب پارا نونایل فنل بر بافت کلیه را جبران کند. بنابراین می توان از ویتامین E به عنوان یک مکمل در مسمویت های ناشی از پارانونایل فنل استفاده کرد.