سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا جنگانی جهانشائی – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)،دا
هاجر مشایخ – کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)، دا

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی استراکودهای خلیج فارس نمونه برداری ها به صورت سطحی و تا عمق ۵۰ سانتی متری از ساحل هلیله تا بندرگاه صورت گرفته است .در نمونه های برداشت شده تعداد فرامینیفرها بیشتر از تعداد استراکودها می باشد. شرایط اکولوژی که موجبات تکثیر و زاد و ولد در فرامینیفرها می گردد بر رشد و تکثیر استراکودها اثر معکوس دارد. استراکودها جزء میکروفون هایی هستند که به آلودگی حساس بوده و به عنوان شاخص برای مطالعه آلود گی استفاده می شوند . همچن ین در بستر ماسه ای تنوع و تعداد استراکودها بسیار کم می باشد.حساسیتشان به شرایط محیطی باعث می شود که در بازسازی مح یط های قدیمی مفید واقع شوند.