سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرعباس شفیعی اردستانی – فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ورقهای مستطیلی کوچکترین اجزای سازه ای همچون کشتیها و سکوهای دریایی می باشند. ازنقطه نظر ایمنیسازه ای و همچنین از دیدگاه اقتصادی، مشخص بودن استحکام نهایی این ورقها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از حالات بحرانی در بارگذاری این ورقها زمانی بوجود می آید که ورق در معرض تنشهای فشاری دورن صفحه ای عرضی قرار گیرد ، چرا که در این حالات، استحکام کمانشی ورق کم بوده و متعاقب وقوع کمانش، ورق به ماکزیمم ظرفیت حمل بار خود رسیده و نتیجتا دیگر عضوی مقاوم محسوب نمی گردد. روابط متعددی از جانب محققین مختلفی به منظور تعیین استحکام نهایی ورقهای مستطیلی در حالات بارگذاری تشیرح شده ارائه گردیده است. در ا ین مقاله سعی بر آن است که مبانی منطقی استخراج این روابط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دقت آنها در تعیین استحکامنهایی ورقهای مستطیلی واقع در معرض تنشهای درون صفحه ای عرضی مورد ارزیابی قرار گیرد.