سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی جعفری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
یونس دقیق – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی تهران
پرهام ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

خاکهای جنوب تهران به علت حضور بلندمدت پالایشگاه نفت ازگذشته در معرض الودگیهای نفتی قرار داشته اند با توجه به گسترش الودگی های ناشی از نفت خام در عمق خاک امکان گسیختگی و شکست سازه ای در مخازن ذخیره ای که خاک الوده را در بستر سازه ای خوددارندبسیار متحمل استدراثر نیروی ثقلی نفت خام حین نفوذ و اختلاط با خاک برپارامترهای مقاومتی و چسبندگی خاکتاثیر می گذارد و موجب نشستهای نامتقارن و بیش از اندازه می شود ضمنا با توجه به گستردگی الودگی درخاکهای منطقه مورد مطالعه در دو بعد افقی و قائم تعویض خاکهایالوده امکان پذیر نمی باشد و بالاجبار مخازن احداثی در اینده باید در خاکهای الوده مستقر شوند دراین پژوهش ابتدا توسط ازمونهای ازمایشگاهی پارامترهای ژئوتکنیکی خاکغیرالوده و الوده به درصدهایمختلف نفت خام بدست امده و سپس توسط نرم افزاری المان محدود میزان نشست در خاک غیرالوده و الوده به درصدهای منظور محاسبه و مقایسه می شود. کلیه پاارمترهای خاک الوده در مدلسازی برگرفته از نتایج مستقیم ازمیاشگاهی و با عمر الودگی دوماهه انتخاب شده است تا شبیه سازی مناسبی از خاک محل ایجاد شود.