سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم پورنصیری – کارشناس ارشد شرکت محراب عمران
محمدرضا پیرستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدرضا مجد زاده طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

وجود جریان حلزونی در امتداد قوس ها برنحوه فرسایش و رسوبگذاری تاثیر گذاشته و توپوگرافی نامنظمی را در امتداد قوس موجب می شود براساس تحقیقات انجام شده شناخت توزیع تنش برشی بستر تا حد زیادی بیانگر الگوی فرسایش و رسوبگذاری در امتداد قوس بوده و به کمک آن می توان نواحی محتمل آبشستگی و رسوبگذاری را پیش بینی کرد لذا دراین تحقیق با استفاده از داده های ازمایشگاهی برداشت شده سرعت در یک فلوم آزمایشگاهی ۱۸۰ درجه U شکل با اعداد فرود ۰/۲۷ ، ۰/۴۱ ، ۰/۵۵ تغییرات تنش برشی بستر در امتداد قوس U شکل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است همچنین برای تشخیص نواحی حداکثر تنش برشی و شناسایی نواحی محتمل آبشستگی توزیع خطوط هم تنش برای سه عدد فرود بررسی شده است نتایج حاصله نحوه تغییرات تنش برشی و نواحی محتمل آبشستگی و رسوبگذاری در امتداد قوس در حالت جریان زیربحرانی و همچنین تاثیر رژیم جریان براین تغییرات را به خوبی نشان داده که در این مقاله بهتفصیل بیان شده است.