سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمحسن سرافراز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، باشگاه پژوهشگران جوان ، ماهشهر، ای
سیدمحسن پیغمیرزاده –
نبیل وائلی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا ، شهرضا ، ایران

چکیده:

در این پژوهش ،اثر نانو ذرهAl2O3بر میزان ضریب انتقال حرارت جوشش هسته ای محلول رقیق ۱ تا ۵ درصد اب و گلیسیرین در مقدارهای ۱ ، ۰٫۵ و ۱٫۵ درصد حجمی از نانو ذره در محلول تا شار حرارتی حدود۹۱kW.m-2مورد بررسی قرار گرفته است .برای اماده سازی محلول نانو ، ذرات نسبتا یکنواختAl2O3در مقادیر درصد های مختلف حجمی به محلول رقیق اب و گلیسیرین اضافه شد.نتایج این تحقیق نشان می دهند که با افزایش نانو ذرات به محلول رقیق اب و گلیسیرین ضریب انتقال حرارت جوششی این محلول افزایش می یابد که این افزایش نسبت مستقیم با میزان ذرات نانو اضافه شده به محلول دارد.همچنین دربیشترین میزان ذرات نانو اضافه شده به محلول در غلظت ۱٫۵ % حجمی ، افزایش ۲۵ % ضریب انتقال حرارت نسبت به محلول پایه بدون ذرات نانو مشاهده میشود.برای درک درستی از میزان افزایش ضریب انتقال حرارت در اثر افزایش نانو ذره ،مدل ساده ریاضی – تجربی که بر مبنای داده های ازمایشگاهی مربوط به اب وگلیسیرین به دست امده است ارائه شده است که میزان ازیاد و افزایش ضریب انتقال حرارت جوششی محلول اب و گلیسیرین را با دقتی در حدود ۹% پیشگویی مینماید.