سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور وا
بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور واحد بهبهان

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین رقم پیازخوراکی (Allium cepa L.) از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی برای حفظ راندمان تولید و جلوگیری از کاهش عملکرد با استفاده از شیوه های نوین کشت و کار و تولید همراه با کنترل ازت و۱۳۸۸ در شهرستان بهبهان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی ۸- سایر آلوده کننده ها، پژوهشی در سال های ۹صورت گرفت. دراین پژوهش تیمارها شامل ارقام پیاز (رقم بهبهان، رامهرمز و پریماورا) ودر ۳ تکرار انجام گرفت.صفاتی از قبیل عملکرد، تاریخ تشکیل سوخ، وزن متوسط سوخ، قطر سوخ، درصد ماده خشک سوخ، درصد کل مواد جامد محلول سوخ و درصد سوخهای دو قلو مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار MSTATC تجزیه آماری شده و با آزمون دانکن مقایسه میانگین ها صورت گرفت. نتایج نشان دادکه قطر متوسط سوخ ، وزن متوسط سوخ و عملکرد در رقم پریماورا بیشتر از رامهرمز و بهبهان بود. درصد ماده خشک و درصد مواد جامد محلول در رقم بهبهان بیشتر از سایر ارقام بوده و به همین دلیل دوام انبارداری در این رقم بیشتر است. تاریخ تشکیل سوخ دررقم پریماورا ، بهبهان و رامهرمز به ترتیب ۲۲ اسفندماه، ۱۹ فروردین ماه و ۲۱ فروردین ماه می باشد. درواقع رقم پریماورا یک رقم روز کوتاه و زودرس تر می باشدکه می تواند در شهرستان مورد کشت قرار گیرد