سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید خانی نژاد – دانشجویان دکتری زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی م
جعفر نباتی – دانشجویان دکتری زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی م
محمد کافی – دکتری زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
صادق قربانی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تولید علوفه با کیفیت از گیاهان شورزیست‌ از اهداف اصلی زراعت در بوم زیست های تحت تنش شوری می‌باشد. کوشیا گیاهی شورزیست‌ است که ظرفیت مناسبی برای تولید علوفه دارد. هدف از این آزمایش بررسی کیفیت علوفه، کمیت و برخی مواد ضد کیفیت علوفه کوشیا تولید شده در آبیاری با آب شور بود. این آزمایش با استفاده از سه توده کوشیا (بیرجند، بروجرد و سبزوار) و سه سطح شوری (۲/۵، ۵/۱۰ و ۱/۲۳ دسی‌زیمنس بر متر) به صورت آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک برگ و کل اندام هوایی تحت تاثیر شوری قرار نگرفت اما قابلیت هضم ماده خشک ساقه در تنش شدید شوری افزایش پیدا کرد. افزایش شدت تنش شوری موجب کاهش درصد پروتئین کل اندام هوایی شد ولی بین توده‌های کوشیا اختلافی مشاهده نشد. میزان فنول و تانن با افزایش شدت تنش شوری روند افزایشی نشان دادند با این وجود اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف شوری مشاهده نشد. در میان توده‌ها ی کوشیا نیز توده سبزوار بیشترین میزان فنول کل و تانن را در اندام‌های هوایی خود تولید کرد. در مجموع کیفیت علوفه کوشیا در ابتدای مراحل گلدهی قابل مقایسه با سایر گیاهان علوفه‌ای رایج می‌باشد.