سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوید ولی زاده – کارشناس ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شجاعی – استادیار، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سبحان رستمی – دانشجوی دکتری سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی معین الدینی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این پژوهش مس ئله ارتعاش آزاد ورق های نازک با استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریک مورد بررسی قرار گرفته است . تحلیل ایزوژئومتریک، روشی جدید در مکانیک محاسباتی است که به تازگیو در راستای یکپارچه سازی تکنولوژی طراحی کامپیوتری و تحلیل اجزای محدود ایجاد شده است . در این روش، از تو ابع پایه نربز (فرم تعمیمیافته توابع بی -اسپلاین) به منظور توصیف هندسه و تقریب میدان حل استفاده می شود. در این مقاله، معادله حاکم بر اساس تئوری کیرشهف و با استفاده از روش گالرکین استاندارد گسسته – سازی می شود. توابع نربز با توجه به مفهوم ایزوپارامتریک، برای تقریب خیز ورق و توصیف هندسه مدل به کار رفته است . برای اعمال شرایط مرزی ضروری، روشی مستقیم به کار گرفته شده است. در این روش، شرایط مرزی گیردار با مقید کردن خیز دو ردیف اول نقاط کنترلی از مرز مورد نظر اعمال می شود، در حالیکه برای شرایط مرزی ساده، تنها خیز ردی ف اول نقاط کنترلی از مرز مقید می شود. چندین مسئله متداول در ارتعاش آزاد ورق با شرایط مرزی متفاوت و هندسههای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج با پاسخ دق ی ق و یا پاسخ روشهای عدد ی د یگر مق ایسه شده است . نتایج عددی، دقت و کارایی روش ایزوژئومتریک را در تحلیل ا رتعاش آزاد ورق های نازک نشان میدهد.