سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نصراصفهان – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
مجتبی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه دانش و مدیریت صحیح آن به عنوان یکی از مفاهیم اساسی برای رقابت و موفقیت سازمان ها مطرح می باشد. در این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت دانش استراتژیک، نوآوری و عملکرد سازمانی می پردازیم. از این رو استراتژی های مدیریت دانش را به دو صورت استراتژی های کدگذاری واستراتژی شخصی سازی تقسیم بندی می کنیم. سپس رابطه مدیریت دانش استراتژیک و نوآوری را مورد مطالعه قرار میدهیم. در ادامه به مطالعه رابطه بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این رابطه نیز عملکرد سازمانی را به سه بخش عملکرد مالی،عملکرد فرآیند و عملکرد داخلی سازمان تقسیم می کنیم. در نهایت نیز به بررسی رابطه غیر مستقیم بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد سازمانی از طریق نوآوری خواهیم پرداخت.