مقاله مطالعه ارتباط تعداد عروق کرونر درگیر با برخی عوامل خطر با استفاده از روش آنژیوگرافی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه ارتباط تعداد عروق کرونر درگیر با برخی عوامل خطر با استفاده از روش آنژیوگرافی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری عروق کرونر
مقاله عوامل خطرساز
مقاله آنژیوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعابدین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی عارف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علیرغم اطلاعات فراوان درباره عوامل خطر بیمارهای عروق کرونر، بین این عوامل و درگیری عروق کرونر اختلاف نظر است. این مطالعه جهت تعیین نسبت شانس خطر تعداد عروق گرفتار و برخی عوامل خطر در بیماران پس از آنژیوگرافی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی ۲۳۹۰ نفر در مرکز آنژیوگرافی کوثر استان گلستان بصورت سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات شامل سن، جنس، نمایه توده بدنی، فشار خون، دیابت، سیگار و اعتیاد به مواد مخدر بود. تعداد عروق گرفتار با آنژیوگرافی مشخص شد. آنالیز داده ها با استفاده از روش های آماری انالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک در محیط نرم افزاری  spss 16انجام گرفت.
یافته ها: نمونه ها %۵۸٫۲ مرد با میانگین و انحراف معیار سنی ۵۷٫۹±۱۰ سال داشتند، بین سن، جنس و توده بدنی با درگیری عروق ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. در این مطالعه بیماران با درگیری یک رگ در مقایسه با درگیری بیشتر از یک رگ در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که جنس مرد با OR= 1.329، داشتن فشارخون بالا با OR= 1.25 و قند خون بیشتر از ۱۲۶ با OR= 1.20 می توانند خطرات بالقوه ای برای ابتلا به درگیری بیشتر از یک رگ باشند، ولی متغیرهای سن، توده بدنی، سیگاری و اعتیاد به مواد مخدر دارای رابطه آماری معنی دار با درگیری بیشتر از یک رگ نداشتند.
نتیجه گیری: جنس مرد، پرفشاری خون و دیابت از عوامل خطر ساز اصلی برای درگیری بیش از یک رگ می باشند.