سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم ارمندی – دانشجوی کارشناسی جنگلداری
رضا بصیری – استادیار مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

خاکها به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم شناخته شده هستند و نقش مهمی درتوسعه پوشش گیاهی جنگلی دارند اکولوژیست ها همیشه به دنبال شناخت ارتباط بین خصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک با پوشش گیاهی بوده اند هدف ازاین پژوهش بررسی ارتباط بین عناصر ماکرو خاک با درصد پوشش درختی وی ول درمنطقه است این تحقیق با استفاده از رگرسیون لجیستیک صورت گرفت نتایج نشان داد که حضور گونه درختی وی ول تابع دو عنصر پتاسیم و کلسیم بوده و احتمال حضور گونه مذکور با افزایش مقدار پتاسیم و کلسیم افزایش می یابد.