سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم بحرانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازههای دریایی، دانشگاه صن
احمد رضا مصطفی قره باغی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند
محمد رضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

اتصالات لولهای جوشی سکوهای دریایی به دلیل اعمال بارهای متناوب ناشی از امواج دریا و همچنین دارا بودن تمرکز تنش بالا، به شدت تحت تاثیر پدیده خستگی میباشند. علاوه بر آن، محیط خورنده آب دریا با ایجاد انواع خوردگیها، به خصوص خوردگی کلی و خوردگی حفره ای باعث تسریع جوانهزنی شده و همچنین با تجزیه آندی و ایجاد آسیب های هیدروژنی و نیز سایر عوامل، باعث کاهش شدید عمر خستگی اتصالات لوله ای شکل لولهای در محیط دریا به روش احتمالاتی مورد مطالعه قرار T جوشی سکوهای دریایی میشود. در این مقاله، عمر خستگی یک اتصال لولهای گرفته است. جهت استفاده از روش احتمالاتی، در ابتدا عمر خستگی با استفاده از مدلهای توزیعی نظیر مدل توزیع لگنرمال و ویبول با استفاده از روش S-N برآورد شده است. سپس از مدلسازی تصادفی و مدلهای توزیع پیشنهادی استفاده شده و عمر احتمالاتی با استفاده از از شبیه سازی مونتهکارلو و روش مکانیک شکست برآورد گردید. روش احتمالاتی با در نظر عدم قطعیت برای پارامترهای موثر بر عمر خستگی، برآرود منطقی تر و بهتری را از عمر ارائه میدهد. هم چنین به جای برآورد متعینه از عمر، با در نظر گرفتن یک درصد اطمینان عمر را برآورد میگردد.