سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین حیدری – دانشجوی ارشد سازه
جواد اسفندیاری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله مدلی عددی ارائه شد که می تواند هم اثرات کاهش سطح مقطع میلگرد پس از خوردگی و هم اثر کاهش چسبندگی بین بتن وفولاد تقویتی را در نظر بگیرد و در عین حال از الگوهای نوین اندرکنشی برای تماس بین قطعات استفاده می نماید تا بتواند به عنوان ابزاری اقتصادی درپروژه های میدانی تحلیل خوردگی به کار رود. نتایج عددی با نتایج تجربی پژوهشهای پیشین مقایسه شده و از این طریق اعتبارسنجی مدل عددی صورت پذیرفت. ۱۲ مدل عددی ارائه شد و در آنها خوردگی میلگردهای جانبی، میانی و خاموتها به میزان ۲۰,۳۰,۴۰,۵۰ درصد بررسی گردیدنمودارهای نیرو–جابجایی، اثر درصد خوردگی و اثر موقعیت میلگردها ترسیم گردید و مقایسه شد. نتایج نشان داد که با ایجاد تفاوت درصد خوردگی از۲۲ به ۰۲ درصد، کاهش مقاومت خاموتها نسبت به میلگردهای جانبی و میانی به مراتب کمتر شده و نشان میدهد خوردگی اثر به نسبت کمتری برخاموتها گذاشته است. همچنین نتایج نشان داد که با ایجاد تفاوت درصد خوردگی از ۰۲ به ۰۲ درصد، همچنان کاهش مقاومت خاموتها نسبت به میلگردهای جانبی و میانی به مراتب کمتر شده و نشان میدهد خوردگی اثر به نسبت کمتری بر خاموتها گذاشته است