سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سینا صلحی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا، گرایش ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، د
محمود سلطانیان –
ابوذر کارگر –

چکیده:

پلایای ابرکوه در محدوده سیاسی استان یزد واقع گردیده و از نظر موقعیت جغرافیایی بین عرض جغرافیایی ۵۳ قرار دارد. این پلایا در ° ۲۵ َ ۵۰ ˝ E 53 و ° ۳۹ َ ۲۴ ˝E 31 و طول جغرافیایی ° ۵۲ َ ۱۴ ˝ N 30 تا ° ۲۴ َ ۴۹ ˝ Nزون سنندج سیرجان در حین چینخوردگی ایجاد شده و شبکه هیدروگراف را به سمت خود متمرکز کرده است. در دوره های بارانی کواترنر این چاله محل تجمع آبها قرار گرفته و دریاچهای در خود ایجاد کرده است که آثار آن به صورت رسوباتدریاچهای باقی مانده است. ارتباط ژئومورفولوژیکی سطح آب دریاچه قدیمی پلایای ابرکوه با پلایای طاقستان و مروست در دوره های بارانی کواترنر بررسی شده سپس سطح ترازی که این سه پلایا را به هم وصل می کند تعیین خواهد شد . در این از روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است. همچنین از نقشه ها ی توپوگرافی با مقیاس ۲۵۰۰۰۰:۱ تصاویر ماهواره ای SID و مدل رقومی ارتفاعیDEM) بهره گرفته شده است . سپس در محیط نرم افزاری به کمک نرم افزار هایGIS آنالیز و تحلیل صورت گرفت و برای کنترل یافته ها بازدید از منطقه نیز انجام گرفت. در محدوده مطالعاتی به این نتیجه دست یافتیم که حوضه ابرکوه در واقع دارای دو زیر حوضه طاقستان و مروست می باشد که هر دو در ارتفاع بالاتری قرار دارند، ولی شیب آن ها به سمت پلایای ابرکوه می باشد و در حالت اشباع شدن به ابرکوه ملحق می شده اند. چاله ابرکوه در حالت گسترش دریاچه قدیمی ابتدا به پلایای طاقستان با حداقل ارتفاع ۱۴۸۵ متر پیوسته و در فاز گسترشی بعدیبه کفه مروست با ارتفاع ۱۵۱۵ متر ملحق می شده است. می توان پلایای ابرکوه، طاقستان و مروست ر ا جزء یک حوضههیدرولوژیکی و حتی رسوبی در نظر گرفت که در دوره های بارانی کواترنر سطح آبی در این پلایا ایجاد شده که در تراز ۱۵۲۰ متر به یکدیگر ملحق میشده اند.