سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا ربیعی – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود های بیولوژیک بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم دوروم آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم گندم دوروم (آریا و دنا) و نه سطح تلقیح شامل شاهد، اسید هیومیک (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ گرم در ۱۰۰ کیلو بذر) و کود بیوفسفر (۱، ۲، ۳ و ۴ لیتر در ۲۰۰ کیلو بذر) بودند. نتایج نشان داد که طول ریشه چه، سرعت و درصد جوانه زنی تحت تاثیر رقم و طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر تحت تاثیر معنی دار کود های بیولوژیک قرار گرفتند. . اثر متقابل رقم و کود بیولوژیک نیز بر طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر معنی دار بود. بالاترین طول ریشه چه در رقم دنا و سرعت و درصد جوانه زنی در رقم آریا به دست آمد. بالاترین طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر در تیمار ۲۰۰ گرم اسید هیومیک دیده شد. بیشترین طول ساقه چه و بنیه بذر را رقم آریا و تیمار ۲۰۰ گرم اسید هیومیک داشت و این تیمار در هر دو رقم بیشترین طول ریشه چه را به خود اختصاص داد.