سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علیرضا ربیعی – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود های بیولوژیک بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم گندم (سبلان و فلات) و سه سطح تلقیح (شاهد، نیتروکسین و اسید هیومیک) بودند. نتایج نشان داد که طول ساقه چه، سرعت جوانه زنی و بنیه بذر تحت تاثیر رقم و طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر تحت تاثیر معنی دار کود های بیولوژیک قرار گرفتند. . اثر متقابل رقم و کود بیولوژیک نیز بر بنیه بذر معنی دار بود. بالاترین طول ساقه چه و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در رقم سبلان به دست آمد. بالاترین طول ریشه چه در تیمار نیتروکسین و طول ساقه چه در تیمار اسید هیومیک و بنیه بذر در هر دو تیمار کود بیولوژیک دیده شد. بیشترین بنیه بذر را رقم سبلان و تیمار های کود بیولوژیک داشتند.