سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باشگاه پژوه
علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باشگاه پژوه
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود بیولوژیک بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم گوجه فرنگی (Ortosem و ۲۰۰ Mobil) و سه سطح تلقیح ( شاهد، نیتروکسین و اید هیومیک) بودند. نتایج نشان داد که طول ساقه چه تحت تاثیر رقم و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و بنیه بذر تحت تاثیر اسید هیومیک قرار گرفت. اثر متقابل رقم و اسید هیومیک نیز بر طول ساقه چه معنی دار بود. بالاترین طول ساقه چه در رقم ۲۰۰ Mobil به دست آمد. بیشترین درصد جوانه زنی، طول ریشه و بنیه بذر در تلقیح با اسید هیومیک به دست آمد. بیشترین طول ساقه چه در رقم ۲۰۰ Mobil و تیمار اسید هیومیک دیده شد.