سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج اله دادی – دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ماندانا دادرسان – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی کودهای فسفاته، باکتری های حل کننده فسفات و قارچ مایکوریزا بر تعدیل وکاهش خسارات ناشی از تنش خشکی در مرحله رشد رویشی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی در سال۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقات شماره ۳ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران بصورت اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک – زراعی ۸۸های کامل تصادفی با دو فاکتور به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی(به عنوان فاکتور اصلی) و ترکیبات مختلف کود بیولوژیک(به عنوان فاکتور فرعی) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثر سطوح تنش خشکی بر صفات تعداد دانه در ردیف بلال، وزن ۳۰۰ دانه و عملکرد کل دانه بسیار معنی دار و بر صفت تعداد ردیف دانه دربلال غیر معنی دار بود. نتایج نشان داد که تمام صفات اندازه گیری شده در تیمارهای تلقیح با B2تحت شرایط کم آبیاری بالاتر از سایر تیمارها بودند. نتایج تجزیه همبستگی ساده بین شاخص های فیزیولویک رشد در شرایط آبیاری نرمال نشان داد که بین دو شاخص سرعت رشد مطلق و سرعت رشد گیاه با سرعت جذب خالص یا میزان فتوسنتز خالص همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین این نتایج در شرایط تنش خشکی شدید گویای این مطلب است که شاخص سرعت رشد محصول تنها با شاخص های میزان فتوسنتز خالص، دوام وزن زنده و سرعت رشد نسبی همبستگی مثبت و معنی داردارد