سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باشگاه پژوه
علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باشگاه پژوه
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود بیولوژیک بر شاخص های جوانه زنی گوجه فرنگی رقم ۲۰۰ Mobil تحت تنش خشکی آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار د رسال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح تلقیح ( شاهد، نیتروکسین و اسید هیومیک) و چهار سطح پتانسیل آب ( ۰ و ۲- و ۴- و ۶- بار) بودند. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی، طول ریشه چه بنیه بذر تحت تاثیر اسید هیومیک و تمامی خصوصیات جوانه زنی تحت تاثیر پتانسیل آب قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و بنیه بذر در تلقیح با اسید هیومیک به دست آمد. با کاهش پتانسیل آب، شاخص های جوانه زنی نیز کاهش یافتند. اثر متقابل و پتانسیل آب نیز بر درصد جوانه زنی، طول رشه چه و ساقه چه بنیه بذر معنی دار بود. تلقیح شده با اسید هیومیک با کاهش پتانسیل اسمزی بنیه بذر بهتری نسبت به سایر تیمارها داشتند.