سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تلقیح بذر با کود بیولوژیک برشاخصهای جوانه زنی در دو رقم گوجه فرنگی تحت تنش خشکی ازمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۸۹ در ازمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد انجام شد عوامل آزمایش شامل دو رقم گوجه فرنگی Mobil 200 و Ortosem و سه سطح تلقیح شاهد، نیتروکسین، و اسید هیومیک وچهار سطح پتانسیل آب ۰، ۲- ، ۴- و ۶- بار بودند نتایج نشان داد که طول ساقه چه تحت تاثیر رقم و درصد جوانه زنی طول ریشه چه و بنیه بذر تحت تاثیر اسیدهیومیک و تمامی خصوصیات جوانه زنی تحت تاثیر پتانسیل آب قرارگرفت اثر متقابل رقم و اسید هیومیک نیز برطول ساقه چه معنی دار بود بالاترین طول ساقه چه در رقم Mobil 200 به دست آمد. بیشترین طول ساقه چه در رقم Mobil 200 و تیمار اسید هیومیک دیده شد.