سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یکتا بنی آدمی – بخش گیاهپزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پژوه
کمال احمدی –
آزیتا نظریان –
حاجی محمد تکلوزاده –

چکیده:

شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L.از نظر میزان خسارت، روی کلم و دیگر گیاهان تیره چلیپاییان در سطح جهانی حائز اهمیت فراوانی است. با توجه به اینکه کنترل شیمیایی این آفت روی دشمنان طبیعی آن اثرات مخربی دارد لذا در این آزمایش اثر سه حشره کش Thiacloprid ,Neem oil و Acetamiprid با حداکثر غلظت توصیه شده روی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae که دشمن طبیعی شته مومی کلم است مورد مطالعه قرار گرفت. در این آزمایش حشرات بالغ زنبور باروش Vial testدر دوقالب تحت تاثیر حشره کش ها قرار گرفتند. در آزمایش اول بلافاصله بعد از مصرف و در آزمایش دوم پنج روز بعد از مصرف حشره کش ها، حشرات در معرض سموم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در آزمایش اول درصد تلفات زنبورها بسیار زیاد است بطوریکه در سه حشره کش Thiacloprid ,Neem oil و Acetamiprid، در صد تلفات اصلاح شده به ترتیب ۹/۹۳ ، ۳/۹۹ و ۲/۹۶ درصد محاسبه گردید. در آزمایش دوم پس از طی شدن پنج روز در صد تلفات بطور نسبی کاهش یافت که این کاهش در تیمار Neem oil با ۲/۳۰ درصد قابل ملاحظه بود. این نتایج نشانگر سمیت بالای همه ی این حشره کش ها برای این زنبور بلافاصله پس از مصرف است ولی پس از طی زمان سمیت آنها تاحدی کاهش می یابد. نظر به اینکه این کاهش در تیمار Neem oil بسیار ملموس است لذا استفاده از این دشمن طبیعی و Neem oil با حفظ فاصله زمانی مناسب قابل توصیه است.