سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لادن خانقائی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سید محسن نبوی کلات – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر چینه سرمایی بر شاخص های جوانه زنی بذرهای کلزا ( رقم Modena)، آزامایشی بصورا فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در تابستان ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عوامی آزمایش شامل رطوبت بذر در دو سطح ( خشک و مرطوب) و چینه سرمایی در نج سطح ( صفر و ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ ساعت در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد ) بود. نتایج نشان داد که اثر رطوبت بذر و چینه سرمایی بر درصد و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر معنی دار بود. بیشترین مقادیر این صفات تحت تاثیر بذرهای خشک و ۱۲ ساعت یخبندان (چینه سرمایی) بدست آمد.