سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا ناطق – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نیما قدیری – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزا

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر پیش تیمار بذر مختلف بذر مدت زمان پرایم بر شاخصهای جوانه زنی (درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، طول گیاهچهریال قدرت جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک گیاهچه) در شرایط آزمایشگاهی، ازمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که پیش تیمار بذر با نمکهای مختلف باعث بهبود شاخص های جوانه زنی شده و مدت زمان پرایم بر خلاف نوع نمک تاثیرات چشمگیری بر شاخصهای جوانه زنی نداشته و در اکثر موارد زمانهای مختلف تاثیرات تقریبا یکسانی داشتند که می توان علت این امر را شرایط ازمایشگاهی مطلوب و نیز تحت کنترل بیان نمود که تحت این شرایط کلیه زمانهای پرایمینگ شبیه هم عمل نموده اند. از برهمکنش نوع نمک×مدت زمان پرایمینگ به طور کلی مشخص شد که افزایش زمان پرایمینگ در بعضی از نمکها باعث بهبود در شاخص های جوانه زنی میشود. با مطالعه همبستگی صفات مورد ارزیابی مشخص شد که بین کلیه صفات به جز سرعت جوانه زنی با طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه ارتباط مثبتی وجود دارد. بطو رکلی می توان از این آزمایش چنین نتیجه گرفت که پیش تیمار بذر یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها برای افزایش سرعت و یکنواختی سبز شدن و در نهایت افزایش عملکرد در گیاهانی می شود که یا دارای دوره خواب بوده و یا نسبت به شرایط نامساعد محیطی حساس می باشند.