مقاله مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (.Pistacia vera L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر پایه و رقم در فعالیت آنزیم PAL، تولید ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در گل، برگ و میوه گیاه پسته (.Pistacia vera L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایه
مقاله پسته
مقاله ترکیبات فنلی
مقاله تنش محیطی
مقاله رقم
مقاله فعالیت آنزیم PAL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادرنژاد نازی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مقدم علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرد سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: پورسیدی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نمونه برداری از برگ، گل، پوست میوه (در زمان رسیدگی) و مغز دانه با همکاری مرکز تحقیقات پسته از دو پایه اهلی و موتیکا و سه رقم احمد آقایی، اوحدی، کله قوچی انجام شد و نمونه ها از نظر فعالیت آنزیم PAL، ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و آنتوسیانین ها برای تعیین شاخص ترین پایه و رقم بررسی شدند. افزایش فعالیت آنزیم PAL، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدها و همچنین، همبستگی مثبت بین فعالیت آنزیم و ترکیبات موجود در برگ ها و گل های پایه موتیکا-احمد آقایی، اثر متقابل این پایه و رقم و مقاومت بیشتر را نسبت به پایه و رقم های دیگر، در تنش های محیطی نشان داد. فعالیت آنزیم PAL و محتوای کل فنلی با رسیدگی میوه در نمونه ها کاهش یافت، اما سطح بالای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پوست میوه پسته پتانسیل حفاظتی پوست را در برابر اشعه ماورابنفش و آفات نشان می دهد که در پایه موتیکا-احمد آقایی بیشترین مقدار آن مشاهده شد. وجود ترکیبات فنلی در مغز دانه به فعالیت PAL بستگی دارد. نتایج، وجود برخی ترکیبات فعال زیستی را در مغز پسته نشان می دهد که بیشترین مقدار متعلق به پایه موتیکا-احمد آقایی است. به نظر می رسد نوع پایه در محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی در مغز پسته موثر است.