سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
آمنه رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
سمیه رضایی جعفر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش

چکیده:

به منظور مطالعه اثر هاردنینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی بذر گندم دوروم رقم آریا یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. عوامل آزمایش شامل هاردنینگ بذر در پنج سطح (شاهد، ۱۲ ساعت یک مرحله، ۱۲ ساعت دو مرحله، ۲۴ ساعت یک مرحله و ۲۴ ساعت دو مرحله) و تنش خشکی در چهار سطح حاصل از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ (صفر ( آب مقطر)، ۵- و ۱۰- و ۱۵- بار) بود. نتایج نشان داد که هاردنینگ تاثیر مثبتی بر شاخص های جوانه زنی نداشت ولی با افزایش تنش خشکی درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر کاهش یافت و بیشترین مقدار در تیمار شاهد به دست آمد.