سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیدی زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
فهیمه نیاستی –

چکیده:

نماتد ریشه گرهی،Meloidogyne javanica از نهال های زیتون آلوده جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. نهال های یکساله زیتون رقم زرد در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی در چهار تیمار با پنج تکرار انجام گرفت. میزان مایه تلقیح نماتد ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ عدد لارو سن دوم برای هر گلدان درنظر گرفته شد. گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای ۲۵-۲۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان فعالیت کمی کاتالاز در ریشه با استفاده از بافر فسفات سدیم و پراکسیداز هیدروژن بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در ۲۴۰ نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک،۵ ، ۱۰ و ۱۵ روز پس از مایه زنی، موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نماتد موجب کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز شده است به طوری که کمترین میزان آن در روز ۱۰ پس از مایه زنی مشاهده شده است