سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قنبر علی شیخ زاده – دانشیار،دانشگاه کاشان،گروه مهندسی مکانیک و پژوهشکده انرژی
مجید نیکفر – کارشناس ارشد،دانشگاه کاشان،گروه مهندسی مکانیک و پژوهشکده انرژی
مجید دستمالچی – کارشناس ارشد،دانشگاه کاشان
پیام غفاری – کاشان،دانشگاه کاشان

چکیده:

درکارحاضر اثرنسبت ابعاد یک مانع عایق مستطیلی روی جابجایی طبیعی دریک محفظه حاوی نانوسیال موردمطالعه قرارگرفته است ارتفاع و عرض مانع به ترتیب w h می باشند دیوارسمت راست محفظه گرم و سمت چپ ان سرد می باشد و دیوارهای افقی عایق هستند معادلات حاکم شامل پیوستگی مومنتوم و انرژی به صورت عددی و با روش احجام محدود حل میشود از الگوریتم سیمپلر برای کوپل سرعت و فشار استفاده می شود از یک رابطه وابسته به دما برا یمحاسبه ضریب هدایت نانوسیال استفاده شده است مطالعه برای جریان آرام و برای اعدادرایلی بین ۳ ۱۰ و ۶ ۱۰ و نسبت ابعاد مختلف مانع h/w از ۰/۳۳۳ تا ۳ برای سیال پایه و نانوسیال انجام شده است برای افزایش دقت محاسبات از شبکه غیریکنواخت استفاده شدهاست نتایج نشان میدهد که افزودن نانوذرات به سیال پایه موجب افزایش قدرت جریان و عدد ناسلت میانگین می شود.