سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار، مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمید عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران گرایش سازه، دانشگاه سیستان و بلو

چکیده:

عموماً سازه های بازشو به آن دسته ای از سازه های فضاکاری اطلاق می شود که قادرند از یک تاشه ی بسته و فشرده به تاشه ی بازو از پیش تعیین شده تبدیل شوند. این سازه ها قادر به تحمل بار در تاش هی باز خود م یباشند. به دلیل روند سریع نصب و سهولت در جمع آوری سازه، از سازه های بازشو برای ایجاد پناهگاه ها، سازه های موقت و نمایشگاهی استفاده می شود. اساسی ترین واحد تشکیل دهنده سازه های بازشوی قیچی سان، الما ن قیچی سان می باشد. این الما نها شامل دو میله مستقیم می باشد که در نقاط میانی توسط اتصال لولا به یکدیگر متصل شده اند و توسط اتصال مفصلی در چهار گره انتهایی به دیگر المان های قیچ یسان متصل می شوند. این سازه ها در هر دو تاشه ی باز و بسته عاری از تنش م یباشد، اما در حین باز شدن، رفتار غیرخطی هندسی بالایی را از خود نشان م یدهد. سازه ی بازشوی قیچی سان، سازه ای خودایستا م یباشد؛ به این معنی که در دو تاش هی باز و بسته پایدار می باشد. در بسیاری از مواقع در ساخت اعضا و مونتاژ کلی سازه، نقایص و ناکامل یهای هندسی در مقایسه با مدل ایده آل مشاهده م یشود که اجتناب ناپذیر است. وجود این نقایص هندسی، ممکن است که در رفتار کل یا بخشی از سازه مؤثر باشد که بایستی مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر پارامترهای هندسی و سازه ای متعددی که بر رفتار سازه ی بازشوی قیچی سان در حین بازشدن اثر م یگذارد، ناکاملی های هندسی نیز تأثیرگذار م یباشد. وجود این نقیصه می تواند بر قابلیت بازشدن سازه، نیروی مورد نیاز برای بازشدن سازه و ظرفیت باربری سازه در تاش هی باز مؤثر باشد. در این مقاله به بررسی اثر ناکاملی هندس ی متداول اندازه ی طول اعضا بر رفتار سازه ی بازشوی قیچی سان در حین بازشدن پرداخته شده است. میزان حساسیت رفتار سازه ی بازشوی قیچ یسان در حین بازشدن نسبت به وجود ناکاملی هندسی در اعضای مختلف و همچنین برای هندس ههای مختلف تعیین شده است و نواحی بحرانی سازه که وجود ناکاملی در آن نواحی بیشترین تأثیر را در رفتار غیرخطی هندسی سازه در حین بازشدن دارد، مشخص شده است. در این مقاله از نرم افزار المان محدودABAQUS برای تحلیل عددی سازه استفاده شده است.