مقاله مطالعه اثر نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های موثر بر جدار بطور مجزا و توام بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از موارد ورم پستان گاو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های موثر بر جدار بطور مجزا و توام بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از موارد ورم پستان گاو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت به آنتی بیوتیک ها
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله آنتی بیوتیک های موثر بر دیواره سلولی
مقاله ورم پستان
مقاله نانوذرات نقره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچی ساعی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب حسامی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های استافیلوکوکوس اورئوس مثل مقاومت نسبت به بتالاکتام ها مشخص شده است. موضوع مقاومت دارویی در درمان تورم پستان استافیلوکوکی و احتمال انتقال این مقاومت به انسان وجود دارد. نیاز به استفاده از تکنولوژی مدرن و استفاده از نانوذرات نقره که خاصیت درمانی آن از قبل به اثبات رسیده است، لازم و ضروری به نظر می رسد. در طی این بررسی تعداد ۳۱۱ نمونه شیر اخذ گردید. در کارتیه های آلوده برای تورم پستان بالینی و همچنین فقدان علائم بالینی، تست کالیفرنیایی تورم پستان (CMT) و کشت باکتری شناسی مثبت در مورد اورام پستان تحت بالینی مشخص گردیدند. جهت شناسایی دقیق جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس علاوه بر آزمایشات بیوشیمیایی استاندارد از تکثیر ژن nuc به روش PCR نیز استفاده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک ها بصورت مجزا و توام تعیین شدند. الگوی مقاومت ۵۰ جدایه استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به پنی سیلین، آموکسی سیلین، آمپی سیلین و سفازولین به ترتیب ۵۰%، ۵۶%، ۴۶% و ۳۰% بودند. از کلیه جدایه ها، ۸% نسبت به کمترین میزان نانوذرات نقره حساس بودند. بر اساس این مطالعه نانوذرات نقره به همراه آنتی بیوتیک های بتالاکتام دارای قدرت اثر بیشتری نسبت به هر کدام از آنتی بیوتیک ها و نانوذرات نقره به تنهایی است.