سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن
مقداد سیفی – مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر مکمل ارگاسید بر عملکرد جوج ههای گوشتی و خصوصیات لاشه انجام شد. ۱۳۵ قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس ۳۰۸ به ۳ تیمار با ۳ تکرار و ۱۵ جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی اختصاص داده شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدونمکمل)، ۱/. و ۱۵ /.درصد اسید آلی (ارگاسید) می باشد. افزودن ۱/. و ۱۵ /. درصد اسید آلی به جیره به طور معنی داری وزن بدن و ضریب تبدیلغذایی را در پایان آزمایش بهبود بخشید ( ۰۵ / P<0 ). درحالی که مکمل اسید آلی بر مصرف خوراک تفاوت معنی داری نداشت. مکمل سازی جیره با اسید آلی ۱/. و ۱۵ /. درصد بر وزن نسبی کبد و چربی محوطه بطنی تأثیر معنی داری نداشت. در حالی که، مکمل سازی جیره با اسید آلی ۱/. و۱۵ /.درصد به طور معنی داری وزن نسبی لاشه قابل طبخ، ران و سینه را افزایش داد ( ۰۵ / P<0 ). نتایج این تحقیق نشان می دهد که مکمل ۱/. و ۱۵ /.درصد اسید آلی تأثیر معنی داری بر عملکرد جوجه های گوشتی داشت