مقاله مطالعه اثر ملاتونین اگزوژن بر باروری اسپرم در مدل الیگواسپرمی القاء شده با بوسولفان در موش های صحرایی پینئالکتومی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر ملاتونین اگزوژن بر باروری اسپرم در مدل الیگواسپرمی القاء شده با بوسولفان در موش های صحرایی پینئالکتومی شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غده پینئال
مقاله ملاتونین
مقاله الیگواسپرمی
مقاله بوسولفان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی خسروشاهی احد
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی راد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: کروجی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: روشنگر لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جان زاده آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: کرداری مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: جامعی سیدبهنام الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بوسولفان از داروهای اختصاصی در درمان سرطان می باشد که عوارض جانبی زیادی دارد. از میان آن ها می توان به آسیب بافت بیضه و اختلالات باروری اشاره کرد. برای کاهش عوارض جانبی این داروها هنوز روش درمانی مطمئنی پیدا نشده است. با توجه به نقش حفاظتی ملاتونین، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ملاتونین اگزوژن در بهبود الیگواسپرمی ناشی از درمان با بوسولفان در بافت بیضه و تاثیر آن بر باروری است.
روش کار: تحقیق حاضر بر روی ۶۰ سر موش صحرایی نژاد ویستار نر بالغ که به طور تصادفی در ۶ گروه شامل کنترل، دریافت کننده بوسولفان، پینئالکتومی، دریافت کننده بوسولفان و ملاتونین، دریافت کننده حلال بوسولفان (DMSO)، پینالکتومی، دریافت کننده بوسولفان و اتانول (حامل ملاتونین) و شم جراحی قرار گرفتند، انجام شده است. بوسولفان به صورت تک دوز (۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) و ملاتونین به مدت ۵۰ روز (۰٫۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی (IP) تزریق گردید. پارامترهای اسپرمی شامل تعداد، مورفولوژی و تحرک اسپرم مورد بررسی قرار گرفته، از آن ها به روش IVF به منظور تعیین قدرت باروری استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد آنالیز آماری قرار گرفتند.
یافته ها: بوسولفان باعث کاهش معنی دار در تعداد و تحرک و شکل طبیعی اسپرم در مقایسه با گروه کنترل شد (p<0.05). ملاتونین، باعث افزایش معنی دار در حفظ پارامترهای معنی دار در حفظ پارامترهای اسپرمی شد ولی بر بهبود قدرت باروری تاثیری نداشته است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق نتیجه گرفته می شود که ملاتونین درمانی می تواند در درمان برخی از نارسایی های تولید مثلی ناشی از شیمی درمانی در مذکر موثر باشد.