مقاله مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر ۳۴۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر متقابل کود نیتروژن و آبیاری شیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه ای رقم کوکر ۳۴۷
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله نیتروژن
مقاله عملکرد کمی
مقاله عملکرد کیفی
مقاله توتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبک روفومنی کامیار
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلویی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرخو محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: اسیمی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سبک روفومنی کاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر آبیاری شیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی توتون رقم کوکر ۳۴۷ آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات توتون رشت انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپیلیت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا در آمد. عامل اصلی آزمایش کود نیتروژن در سه سطح ۴۵، ۵۵ و ۶۵ کیلوگرم در هکتار و عامل فرعی آبیاری به سه روش یک ردیفه، دو ردیفه و بدون آبیاری یا دیم در نظر گرفته شد. ظرفیت رطوبتی خاک با استفاده از دستگاه صفحه فشاری و زمان آبیاری با استفاده از دستگاه تانسیومتر تعیین و در هر نوبت آبیاری خاک تا حد ظرفیت زراعی انجام شد. محصول توتون در پنج چین برداشت شد. نتایج نشان داد طول برگ، وزن خشک برگ، قند وکلروفیل و ارتفاع گیاه در سطح ۱% معنی دار شدند، عرض برگ و نیکوتین در سطح ۵% در تیمار آبیاری معنی دار شدند. به طورکلی آبیاری باعث افزایش عملکرد گیاه توتون گردیده و در مقایسه آبیاری یکطرفه و دوطرفه هم می توان نتیجه گرفت آبیاری دوطرفه عملکرد بیشتری نسبت به آبیاری یکطرفه دارد. در بین مقادیر مختلف کود نیتروژن، مقدار ۴۵ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود.