سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدجواد آروین – هیات علمی پژوهشکده باغبانی
ابومسلم بیدشکی – کارشناس ارشد باغبانی
بتول کرامت – هیات علمی بخش زیست شناسی
کبری مقصودی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تنش های محیطی، به ویژه تنش خشکی عامل کاهش دهنده تولیدات گیاهی می باشند. جاسمونات ها یک گروه از تنظیم کننده های رشد گیاهی می باشند که سبب پاسخ های متفاوتی در گیاهان می گردند. در این تحقیق اثرات متیل جاسمونات (۰ و ۵ و ۱۰ میکرو مولار) و تنش کم آبی (آبیاری معمولی و کاهش ۴۰ درصدی آبیاری) در مزرعه، بر رشد، عملکرد سوخ و آلیسین مطالعه گردید. نتایج نشان داد که طول پیاز، قطر پیاز، وزن سیرچه، نشت یونی، درجه بریکس، عملکرد پیاز و محتوای آلیسین در گیاهان تحت تنش خشکی در مقایسه با گیاهان کنترل کاهش نشان دادند و کاربرد متیل جاسمونات، باعث افزایش معنیدار پارامترهای فوق در گیاهان تحت تنش خشکی و به مقدار کمتر در گیاهان شاهد گردید. بر این اساس بنظر می رسد که متیل جاسمونات می تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه سیر داشته باشد.