سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد جواد آروین – هیات علمی پژوهشکده باغبانی
ابومسلم بیدشکی – کارشناس ارشد باغبانی
کبری مقصودی – کارشناس ارشد زراعت
بتول کرامت – هیات علمی بخش زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تنش خشکی مهمترین عاملی است که در بیشتر مراحل رشد گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک باعث محدودیت در رشد و دستیابی به عملکرد بالا میگردد. در این آزمایش، تاثیر ایندول ۳- بوتریک اسید (IBA) در دو سطح ( ۰ و ۱۰۰ پی -پیام) بصورت محلولپاشی در ۳۰ روز پس از کاشت بر رشد و میزان ماده مؤثره آلیسین در گیاه سیر تحت شرایط تنش کم آبی (آبیاری معمول و کاهش ۴۰ درصدی آبیاری)، در منطقه جیرفت، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه گردید. نتایج نشان داد که تنش کم آبی باعث کاهش معنیدار کلروفیل b ،a آنتوسیانین، عملکرد آلیسین و همچنین سبب افزایش نشت یونی گردید. در مقابل IBA در شرایط عدم تنش کم آبی باعث افزایش معنی دار کلیه پارامترهای اندازهگیری شده و کاهش نشت یونی و میزان آنتوسیانین گردید.