سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نازنین جمالی راد – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی
صدیقه فاطمی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

نماتدهای گره ریشه Meloidogyne spp. از نظر اقتصادی، از مهمترین نماتدهای پارازیت گیاهی بوده که باعث کاهش محصولات مختلف میگردند. در ایران گونههای مختلف جنس نماتد گره ریشه از گیاهان مختلف از جمله خیار Cucumus sativus ا ز استانهای کشورگزارش شده است. این تحقیق به منظور بررسی میزان تاثیر یک جدایه از قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia به عنوان عامل کنترل بیولوژیک و سمراگبی به عنوان روش شیمیایی در کنترل نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica ا نجام گرفت. رشد قطر کلنی قارچ در دماهای ۵ تا ۰۳ درجه سلسیوس پس از ۰۳ روز و میزان بیماریزاییقارچ روی نماتد M. javanica در محیط آب آگار نیز ارزیابی گردید. در آزمایش های گلخانهای نیز اثر قارچ به عنوان عامل کنترل بیولوژیک به میزان ۳ ۱۰×۱۰کلامیدوسپور در گرم خاک در شرایط استریل تکثیر و به خاک اضافه گردید. در آزمایش دیگر اثر سم راگبی گرانول ۰۳ % به خاک گلدانها اضافه گردید. در همه آزمایشهای فوق گلدانهاتوسط سوسپانسیون حاوی ۵۳۳۳ تخم نماتد M. javanica تلقیح شدند و برای هر آزمایش ۰ شاهد نماتد در نظر گرفته شد، تیمارهای کلیه آزمایشها شامل ۵ تکرار و به صورت بلوک- های طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانهای قرار داده شدند. پس از ۰ ماه فاکتورهای رشد گیاه و تولید مثل نماتد ارزیابی گردید. نتایج نشان داد جدایه قارچ در دمای بالای C 03 شروع به رشد نموده و بیشترین میزان در ˚دمای C 85 82 مشاهده گردید. در شرایط آزمایشگاهی جدایه قارچ بیش از ۲۳ % تخمهای – ˚ M. javanica را در دمای C 02 آلوده نمود. در آزمایشات گلخانهای وزن گیاهان توسط قارچ ˚و سم راگبی نسبت به شاهد آلوده یک تا دو برابر افزایش یافت. میزان خسارت نماتد روی ریشه ها نیز توسط هر دو روش کم شده بود. به طور کلی جمعیت نهایی نماتد تحت تاثیر قارچ و سمراگبی به ترتیب ۰۳ و ۰۳ % کاهش یافت