سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعیدی زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
فهیمه نیاستی –

چکیده:

در این آزمایش نمونه برداری از قارچ Verticillium dahliae سویه غیر برگریز (SS-4) از باغ های آلوده زیتون در گرگان در شهریور ۱۳۸۷ انجام گرفت. نهال های یکساله زیتون رقم زرد در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار با پنج تکرار انجام گرفت. میزان مایه تلقیح قارچ ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر انجام گرفت. گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای ۲۵-۲۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. میزان فعالیت کمی کاتالاز در ریشه با استفاده از بافر فسفات سدیم و پراکسیداز هیدروژن بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در ۲۴۰ نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک، ۵، ۱۰ و ۱۵روز پس از مایه زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم کاتالاز در رقم مورد آزمایش، در تیمارهای دارای قارچ تا ۱۵روز پس از مایه زنی سیر صعودی داشته است (۰۵/۰≤ P).