مقاله مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita بر فاکتورهای رویشی ارقام گوجه فرنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۵۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita بر فاکتورهای رویشی ارقام گوجه فرنگی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتد ریشه گرهی
مقاله پژمردگی فوزاریومی
مقاله فاکتور رویشی
مقاله ارقام گوجه فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی دهقان الهام
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی زاده آیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری علی
جناب آقای / سرکار خانم: ره جو وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ایزوله قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهران تهیه شد و با استفاده از میزبان های افتراقی نژاد یک تشخیص داده شد. نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita از بوته های گوجه فرنگی آلوده واقع در مزارع کرج و حومه جداسازی شده و بعد از شناسایی گونه و نژاد (نژاد دو)، نماتد روی نشاءهای گوجه فرنگی رقم روتگرز تکثیر گردید. در این آزمایش گیاهچه های شش برگی گوجه فرنگی رقم بانی بست، فلات، موبایل (حساس به فوزاریوز) و والتر (مقاوم به فوزاریوز) در بستری از ۱۰۰۰ گرم خاک لومی شنی سترون کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملا تصادفی در ۳۲ تیمار و چهار تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی، قارچ+نماتد (همزمان) و قارچ+نماتد (دو هفته زودتر).میزان مایه تلقیح نماتد با دو جمعیت (۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) لارو سن دوم و در مورد قارچ ۱۰۶×۱ اسپور برای هر گلدان (تکرار) تعیین گردید. گلدان ها در شرایط گلخانه با نور طبیعی و دمای ۲۵-۲۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. پس از گذشت ۱۰ هفته از مایه زنی، پارامترهایی رویشی گیاه مانند میزان وزن تر ریشه، وزن تر بخش هوایی، ارتفاع بوته و درصد برگ های کلروتیک و نکروتیک اندازه گیری شد. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب در ارقام والتر و موبایل، بیشترین و کمترین وزن تر ریشه به ترتیب در ارقام والتر و بانی بست، بیشترین و کمترین وزن بخش هوایی به ترتیب در ارقام والتر و فلات و بیشترین درصد برگ های کلروتیک و نکروتیک به ترتیب در ارقام بانی بست و والتر مشاهده شد. در مقایسه تیمارها، بیشترین و کمترین وزن تر ریشه به ترتیب در تیمارهای قارچ+نماتد  2000(دو هفته زودتر) و قارچ+نماتد  1000(همزمان) و نیز بیشترین و کمترین میزان درصد برگ های کلروتیک و نکروتیک به ترتیب در تیمارهای قارچ+نماتد ۲۰۰۰ (همزمان) و قارچ و نماتد  1000(همزمان) بدست آمد. بین داده های مربوط به ارتفاع بوته و وزن تر بخش هوایی در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p£۰٫۰۵).