سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیت اله سعید ی زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
فهیمه نیاستی – کارشناس گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

چکیده:

در این آزمایش نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار و با ۳۲ تیمارشامل شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد انجام گرفت. میزان مایه تلقیح نماتد Meloidogynejavanica باسه جمعیت ۲۰۰۰و۳۰۰۰و۴۰۰۰ لارو سن دوم و در مورد قارچ Verticillium dahliae و۲۰۰۰۰ عدد میکرواسکلروت برای هر گلدان ( ۲۰۰۰ گرم خاک شنی لومی) روی چهار رقم از زیتون انجام گرفت. میزان فعالیت کمی پراکسیداز محلول با استفاده از گوئیکول، به عنوان پیش ماده، بر حسب تغییر جذب مخلوط واکنش در ۴۷۰ ۲۰ و ۳۰ روز پس از مایه زنی، مورد بررسی قرار ، نانومتر در دقیقه در میلی گرم پروتئین، در مراحل زمانی یک، ۱۰ گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم پراکسیداز محلول و پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی در ارقام مورد آزمایش،در تیمارهایی که فقط قارچ دریافت کرده اند تا ۳۰ روز پس از مایه زنی سیر صعودی داشته است. فعالیت این آنزیم ها در تیمارهای دارای نماتد در رقم کرونیکی تا ۲۰ روز پس از مایه زنی افزایش و پس از آن کاهش معنی داری را نشان داده است.(p ≤ ۰/۰۵)نتایج حاکی از آن است که نماتد قادر است فعالیت آنزیم پراکسیداز را در روزهای نخستین پس از مایه زنی افزایش و بعد از آن کاهش دهد(p ≤ ۰/۰۵)