مقاله مطالعه اثر فرکانس ۲۱۷ هرتز گوشی تلفن همراه با شدت ۲۰۰ میکروتسلا بر یادگیری و حافظه فضایی در موش آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۴۵ تا ۷۵۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر فرکانس ۲۱۷ هرتز گوشی تلفن همراه با شدت ۲۰۰ میکروتسلا بر یادگیری و حافظه فضایی در موش آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترومغناطیس
مقاله سیستم جهانی موبایل
مقاله حافظه فضایی
مقاله یادگیری
مقاله ماز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهزاد سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلوری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: میدان های الکترومغناطیسی فوق العاده کم فرکانس ناشی از خطوط نیرو، وسایل الکتریکی و تجهیزات پزشکی آثار بیولوژیکی متفاوتی را ایجاد می کنند. سیستم جهانی موبایل (GSM) در زندگی روزمره به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم علاوه بر استفاده از باند فرکانس های بالا، دارای فرکانس پایین نیز می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی مدوله کننده امواج پرفرکانس سیستم جهانی موبایل، ۲۱۷ هرتز بر یادگیری و حافظه فضایی در موش صحرایی می باشد.
روش بررسی: تعداد ۲۴ موش نر صحرایی از نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه تست (تابش)، شم و کنترل تقسیم شدند. با استفاده از کویل های هلمهولتز، گروه تابش روزانه چهار ساعت و به مدت ۲۱ روز، تحت تابش میدان یک نواخت پالسی الکترومغناطیسی با شدت ۲۰۰ میکروتسلا قرار گرفت. این روند برای گروه شم در غیاب میدان نیز تکرار شد. همه گروه ها در هفته سوم به مدت پنج روز و روزانه چهار بار در ماز آبی موریس آموزش دیدند. سپس در روز ششم تست پروب به مدت ۶۰ ثانیه در غیاب سکوی نجات انجام شد.
یافته ها: در آنالیز واریانس یک طرفه داده ها اختلاف معنی داری در مقایسه گروه تابش و کنترل در دو مرحله آموزش و پروب مشاهده نشد. (P£۰٫۰۵ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد).
نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که احتمالا تابش کوتاه مدت، چون در ۲۱ روز بررسی صورت گرفت، میدان های الکترومغناطیسی کم فرکانس تلفن های همراه با شدت
۲۰۰ mT (میکروتسلا) تاثیری بر حافظه و یادگیری ندارد.