مقاله مطالعه اثر غلظت های مختلف کادمیوم بر رشد کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا در یک خاک آهکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۴ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر غلظت های مختلف کادمیوم بر رشد کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا در یک خاک آهکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم خاکی
مقاله ایزنیافتیدا
مقاله کادمیوم
مقاله زنده مانی
مقاله کوکون
مقاله ماده آلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنابی حق پرست راحله
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین احمد
جناب آقای / سرکار خانم: کهنه احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگین از راه های مختلفی همچون مصرف نهاده های شیمیایی، پساب ها و فاضلاب ها وارد زمین های کشاورزی و محیط زیست می شوند. اثرات مخرب آنها بر محیط زیست و موجودات زنده گزارش شده است. با توجه به عکس العمل سریع موجودات زنده به تغییرات اکوسیستم خود، این تحقیق به منظور بررسی اثرات آلودگی یک خاک آهکی با فلز سنگین کادمیوم بر پارامترهای رشدی کرم خاکی گونه ایزنیا فتیدا انجام شد. بدین منظور رشد کرم خاکی گونه مذکور در خاک آهکی آغشته شده با مقادیر ۸۰, ۶۰, ۴۰, ۲۰, ۱۰, ۰ میلی گرم عنصر در کیلوگرم خاک و دو سطح بدون ماده آلی و افزایش ۵ درصد وزنی ماده آلی در زمان های ۰, ۷۵, ۶۰, ۴۵, ۳۰, ۱۵ روز پس از افزایش عناصر به خاک مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای تغییر وزن کرم، تعداد کوکون تولید شده و درصد زنده مانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش ماده آلی می تواند اثرات مخرب فلزات را نسبتا کاهش دهد. در خاک های تیمار شده با کادمیوم، با افزایش غلظت عنصر در خاک، وزن کرم ها کاهش یافت و کادمیوم بیشترین تاثیر را بر تعداد کوکون تولید شده داشته است (P<0.004 خاک آهکی). در خاک های تیمار شده با افزایش عنصر به خاک درصد زنده مانی کرم ها نیزکاهش معنی دار داشته است.