مقاله مطالعه اثر غلظت های مختلف نمک بر بقای مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در پنیر سفید فراپالایشی ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر غلظت های مختلف نمک بر بقای مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در پنیر سفید فراپالایشی ایرانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنیر سفید فراپالایشی ایرانی
مقاله مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس
مقاله نمک
مقاله F57-Real-Time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنیفیان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جدیری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معرفی: مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس (مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس) به دلیل ارتباط احتمالی با بیماری کرون (Crohn’s disease) در انسان به عنوان یک مخاطره بهداشتی برای سلامتی عمومی محسوب می گردد. هدف این مطالعه بررسی اثر غلظت های مختلف نمک بر بقای مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس طی دوره رسیدن و نگه داری پنیر سفید فراپالایشی ایرانی است. شیر پاستوریزه گاوی متعاقب فرآیند فراپالایش با تعداد ۲ واحد لگاریتمی در هر گرم (Log cfu/g) مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس تلقیح و سپس نمونه های پنیر حاوی مقادیر ۲%، ۳% و ۴% نمک از آن تهیه گردید. تعداد مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس طی دوره رسیدن و نگه داری با استفاده از روش های (F57-qPCR) F57-Quantitative Real-Time PCR و کشت ارزیابی شد. به موازات آن، جمعیت باکتری های لاکتیکی کشت آغازگر و خصوصیات فیزیکوشیمیایی در نمونه های پنیر تعیین گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کاهش تعداد مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس در نیمه اول دوره نگه داری (روز ۱ تا روز ۳۰) در تمامی نمونه ها آهسته و غیرمعنی دار (p<0.05) بود. اما با پیشرفت این دوره (از روز ۳۰ تا روز ۶۰)، روند کاهش تعداد مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس سریع و به لحاظ آماری معنی دار (p<0.01) گردید. هم چنین، در پایان دوهر نگه داری (روز ۶۰) تفاوت تعداد مایکوباکتریوم پارانوبرکلوزیس در نمونه های پنیر دارای ۴% نمک، به طور معنی داری (p<0.01) کمتر از نمونه های تهیه شده با ۲% و ۳% نمک بود. با این حال در تمامی نمونه ها مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس بقای خود را تا انتهای دوره نگه داری حفظ نمود. به نظر می رسد استفاده از غلظت های بالاتر نمک روند کاهش مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس را تسریع می کند. به علاوه، با توجه به اثر زمان بر روند از بین رفتن مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس، نگه داری پنیر سفید فراپالایشی تا اواخر دوره موجب غیر فعال شدن تعداد بیشتری از مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس می گردد.