مقاله مطالعه اثر غلظت های مختلف اسانس سیر بر روی منحنی رشد و میزان توکسین TDH تولیدی توسط ویبریو پاراهمولیتیکوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر غلظت های مختلف اسانس سیر بر روی منحنی رشد و میزان توکسین TDH تولیدی توسط ویبریو پاراهمولیتیکوس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس سیر
مقاله ویبریو پاراهمولیتیکوس
مقاله TDH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: مشاک زهره
جناب آقای / سرکار خانم: خنجری علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدعادل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری میرقائد علی
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه فرد پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: طیارهشتجین نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گاستروانتریت حاد ناشی از باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس در انسان، متعاقب مصرف غذاهای دریایی خام یا نیمه پخته آلوده به این باکتری ایجاد می شود. بیماری زایی ویبریو پاراهمولیتیکوس با توانایی تولید نوعی توکسین به نام TDH رابطه مستقیم دارد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر اسانس سیر بر حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MBC)، نمودار رشد و میزان تولید توکسین TDH باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس بود.
روش بررسی: اثر ۵ غلظت اسانس سیر (صفر، ۰٫۰۰۵، ۰٫۰۱۵، ۰٫۰۳ و ۰٫۰۴۵ درصد) بر MIC، MBC، نمودار رشد باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس و میزان توکسین تولیدی در محیط کشت آبگوشت قلب و مغز مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: میزان حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس سیر ۰٫۰۳ درصد به دست آمد. تیتر توکسین تولیدی در دمای ۳۵ درجه در حالت صفر و ۰٫۰۰۵ درصد اسانس سیر برابر ۱/۲۵۶ بود، در حالی که این میزان در شرایط مشابه در حالت ۰٫۰۱۵ درصد اسانس برابر ۱/۶۴ بود. غلظت های ۰٫۰۰۵ و ۰٫۰۱۵ درصد اسانس سیر باعث کاهش سرعت رشد باکتری به طور معنی داری (p<0.05) نسبت به گروه کنترل شد.
نتیجه گیری: اسانس سیر باعث ممانعت از رشد باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس می شود. همچنین بر سرعت رشد باکتری و تولید توکسین TDH هم اثر کاهشی دارد. پیشنهاد می شود این مطالعه در مدل غذایی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت مثبت بودن اثرات آن بتوان از این ترکیب به عنوان نگهدارنده مناسب جهت پیشگیری از بیماری زایی ویبریو پاراهمولیتیکوس استفاده کرد.