سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیم زاده سروستانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه شهید با
محمد جواد آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده کشاورزی ، بخش علوم باغبانی
بتول کرامت – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده علوم ، بخش زیست شناسی

چکیده:

در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید ( ۰ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار) بر وزن خشک ، تعداد برگو رنگریزه های فتو سنتزی در دو رقم گلرنگ ( Carthamus tinctorius L) در شرایط تنش شوری ( ۰ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفت . هر دو رقم گلرنگ ، پاسخ مشابهی به تنش شوری و تیمار سالیسیلیک اسید نشان داشتند. کاربرد برون زای سالیسیلیک اسید با غلظت ۰/۵ میلی مولار در هر دو رقم گلرنگ ، موجب بهبود رشد گیاهان و افزایش رنگریزه های فتوسنتزی هم در شرایط تنش و هم در شرایط غیر تنش گردید. اما کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت ۱ میلی مولار نه تنها اثرات منفی تنش شوری را بر رشد و رنگریزه های فتوسنتزی کاهش نداد ، بلکه خود موجب کاهش پارامترهای رشد و مقدار رنگریزه های فتوسنتزی گردید. نتایج به دشت آمده در این مطالعه نشان داد که سالیسیلیک اسید در غلظت کم مورد استفاده (۰/۵ میلی مولار ) به عنوان تنظیم کننده رشد ، می تواند موجب افزایش مقاومت گلرنگ به تنش شوری گردید.