سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین باقری – دانشجوی دکتری زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار پژوهش بخش دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و ب
محمد یزدانی – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

به‌ منظور تعیین‌ مقاومت‌ به‌ تنش‌ خشکی‌ دو رقم‌ کلزای‌ پائیزه‌ و بررسی‌ اجزاء عملکرد آنها آزمایشی‌ به‌ صورت‌ طرح‌ کرت های نواری در پایه‌ بلوک‌های‌ کامل‌تصادفی‌ در ۳ تکرار که‌ در آن‌ آبیاری‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ اصلی‌ در هفت‌ سطح‌‌ ونیزعامل‌ فرعی‌ در دو سطح‌ شامل‌ ارقام‌ Zarfam, Opera در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. نتایج‌حاصل‌ نشان‌ داد اثر رقم‌ بر صفاتی‌ مانند عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه، درصد روغن دانه (۱%) و وزن هزار دانه (۵%) معنی‌ دار گردید و همچنین‌ اثرات‌ متقابل‌ آبیاری‌ و رقم‌ بر صفت تعداد دانه‌ در خورجین (در سطح احتمال ۵% ) معنی دارگشت. در برسی شاخص های رشد مشخص گردید که تنش خشکی سبب کاهش سرعت رشد گیاه(CGR) گردید.البته در شرایط تنش خشکی بالاترین سرعت رشد گیاه(CGR) در شرایط تنش خشکی در مرحله ساقه دهی مربوط به رقم Zarfam با میانگین ۴۷/۱ گرم در متر مربع بود.همبستگی ساده بین صفات نشان داد که عملکرد روغن دانه همبستگی مثبت و معنی داری با درصد روغن دانه و تعداد دانه در خورجین در سطح احتمال یک درصد داشته و بیشترین همبستگی مربوط به عملکرد روغن با عملکرد دانه ( ۹۹/. =r) بود.