سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی فاضلنجف آبادی – عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد گلباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
زینب جوانمردی – کارشناس ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور مطالعه اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه بزرک، آزمایشی برپایه طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران صورت پذیرفت . تیمار های مورد بررسی در این تحقیق شامل غلظت های مختلف محلول کلرید سدیم در سطوح ۰ (آب مقطر)، ۱۲ ۱۶ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر بود. در این آزمایش برخی از ،صفات مرتیط با جوانه زنی بزرک از جمله وزن خشک گیاهچه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، درصد جوانه زنی اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین سطوح مختلف شوری ازنظر تمام صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها در تیمارهای مختلف شوری نشان داد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی بشدت کاهش یافت بطوری که درصد جوانه زنی حساس تر از سرعت جوانه زنی بود.