سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسین شریعتمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بیرجند
محمد گلباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مسعود شعاع حسینی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
محبوبه جمالی رفسنجان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بیرجند

چکیده:

بمنظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی صفات مرتبط با جوانه زنی گیاه دارویی اسفرزه آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به اجرا درآمد تیمارهای مختلف شوری شامل ۰(آب مقطر)، ۰/۳-، ۰/۵-، ۱- و ۱/۵- مگاپاسکال بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که سطوح مختلف تنش شوری اثر بسیار معنی داری بر روی صفات طول ساقه چه، طول ریشه چه و گیاهچه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، بنیه بذر، سرعت جوانه زنی و میانگین مدت جوانه زنی داشته است. تنها صفتی که تحت تاثیر سطوح مختلف تنش قرار نگرفت شاخص جوانه زنی بود. تمامی صفات موردمطالعه بجز نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش سطح شوری تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش چشمگیری در مقدار آنها مشاهده شد طوریکه حداقل مقدار در سطح شوری ۱/۵- مگاپاسکال مشاهده شد. مقایسه میانگین تیمارها با روش چند دامنه ای دانکن نشان داد که بیشترین مقدار میانگین مدت زمان جوانه زنی در سطح شوری ۱/۵- مگاپاسکال دیده شد. از نظر درصد جوانه زنی هرچند که با افزایش سطح شوری کاهش معنی داری پیدا کرد اما تنها تفاوت معنی دار مربوط به سطح شوری ۱/۵- جوانه زنی هرچند که با افزایش سطح شوری کاهش معنی داری پیدا کرد اما تنها تفاوت معنی دار مربوط به سطح شوری ۰/۳- و ۰/۵- مگاپاسکال و کمترین سرعت جوانه زنی در تیمار ۱/۵- مگاپاسکال مشاهده شد.